skip to Main Content

PISANI PRIGOVOR TRGOVCU

Kada primijeti nedostatak na proizvodu, problem u  vezi s cijenom proizvoda ili povredu nekog od svojih potrošačkih prava, potrošač se treba najprije osobno obratiti trgovcu na prodajnom mjestu ili putem telefona, uputiti mu svoj USMENI PRIGOVOR, te zatražiti ispunjenje svojih prava kao potrošača. U slučaju neuspjeha uslijed usmenog prigovora trgovcu, potrošač mu može uputiti PISANI PRIGOVOR, odnosno REKLAMACIJU.

 • svaki je trgovac dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora;
 • trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, te o istima voditi pisanu evidenciju i čuvati je najmanje godinu dana. Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je takvu obavijest istaknuti na računu;
 • pisani prigovor, s opisom nedostatka ili povrede prava, svojim zahtjevom te uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju kojom sve to potvrđujete (račun, fotografije i dr.), uputite trgovcu preporučenom poštom s povratnicom, ili ga uručite osobno, uz obavezno ovjeravanje primjerka kojega ćete zadržati za sebe. Nikad ne predajte dokumente u izvorniku, jer bi vam ta vrsta dokaza kasnije još mogla zatrebati!
 • u slučaju pisanog prigovora davatelju javne usluge, kada ovaj u navedenom roku od 15 dana ne odgovori, ili negativno odgovori na isti, prigovor trebate uputiti, odnosno nasloviti na povjerenstvo za reklamacije potrošača pri dotičnom davatelju JU, koje je ovaj dužan po zakonu ustrojiti i koje vam mora odgovoriti u roku od 30 dana;
 • ako ni tada ne dobijete odgovor, ili njime niste zadovoljni, pisani prigovor s kompletnom dokumentacijom (preslike računa, izvoda, dopisa, odgovora i sl.) pošaljite na adresu tijela nadležnih za zaštitu potrošača pri regulatornim agencijamaza odgovarajuća područja javnih usluga;
 • preporučuje se da jedan od primjeraka svojeg pisanog prigovora dostavite i udruzi/savezu/savjetovalištu koji djeluje na vašem području, kao i da od njih prethodno zatražite odgovarajući savjet;

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

 

Prednost alternativnog rješavanja potrošačkih sporova je u tome što je ovakav neformalni IZVANSUDSKI način puno jednostavniji, učinkovitiji, brži te za obje strane jeftiniji i manje stresan   od pokretanja postupka pred redovnim sudom.

Člankom 105. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. br. 41/14) propisuje se da se u slučaju spora između potrošača i trgovca, može podnijeti:

 • prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore (HGK) ili Sudu časti Hrvatske obrtničke komore (HOK), odnosno
 • prijedlog za mirenje centru za mirenje pri HGK-u, HOK-u ili HUP-u.

Sudovi časti

 • Sud časti pri HGKje sud ustanovljen u skladu sa Zakonom, Statutom Hrvatske gospodarske komore i Pravilnikom o sudu časti pri HGK. Sud odlučuje o povredama pravila morala (dobrih poslovnih običaja) u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga na području Komore, o neizvršavanju obveza članica Komore, kao i zbog povrede Statuta i drugih općih akata Komore, bilo da to članice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećima.
  Sud odlučuje povodom prijava potrošača o navedenim povredama koje članice Komore učine u odnosu prema potrošačima (potrošački sporovi). (e-mail: sudcasti@hgk.hr)
 • Sud časti HOK-a je tijelo Komore koje je u obavljanju svoje funkcije neovisno i sudi na temelju Ustava, međunarodnih ugovora, općih načela obveznog prava, zakona, Statuta Komore, Pravilnika Suda časti HOK-a i drugih akata Komore, a člankom 105. Zakona o zaštiti potrošačaa dobio je u nadležnost i rješavanje potrošačkih sporova. (e-mail: sud-casti@hok.hr)

Centri za mirenje

Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju (N.N. br. 18/2011) te Pravilnika o mirenju (N.N. br. 81/2002).

Mirenje ili medijacija (posredovanje) je postupak u kojem stranke nestoje dobrovoljno i sporazumno, uz pomoć treće, neutralne i nepristrane osobe – certificiranog izmiritelja (‘medijatora’).

U usporedbi s klasičnim sudskim sporovima, mirenje je neusporedivo jeftiniji, brži, diskretniji i učinkovitiji način rješavanja sporova, koji najčešće uspije očuvati poljuljani poslovni odnos stranaka, jer omogućuje rješavanje spora na zadovoljstvo obiju strana!

 • Centar za mirenje pri HGK– je institucija koja pruža usluge organizacije mirnog rješavanja trgovačkih sporova. Centar je osnovan u srpnju 2002. stupanjem na snagu Pravilnika o mirenju (N.N. br. 81/2002). (e-mail: mirenje@hgk.hr)
 • Centar za mirenje HOK-a – članovima Komore s jedne strane, i drugim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama s druge strane, pruža usluge posredovanja, odnosno mirnog rješavanja sporova. (e-mail: mirenje@hok.hr)
 • Centar za mirenje pri HUP-u – omogućava članicama HUP-a alternativno rješavanje sporova iz područja radnog i trgovačkog prava. (e-mail: hup@hup.hr)
 • Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje (e-mail: mirenje@gmail.com)
 • Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranjeje (e-mail: mirenje@huo.hr)

PRIJAVA DRŽAVNOM INSPEKTORATU RH

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona o zaštiti potrošača obavljaju tržišni inspektori Ministarstva gospodarstva u skladu s ovlastima određenim posebnim zakonom. (ZZP, Članak 134.)

Sukladno članku 135. Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine “br. 41/14, 110/15) tržišni inspektor će uzeti u obzir prijavu potrošača tek nakon što je potrošač iscrpio prethodne postupke podnošenja pisanih prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, odnosno podnošenja reklamacije povjerenstvu u slučaju nezadovoljstva odgovorom pružatelja javne usluge na pisani prigovor.

Stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu  („Narodne novine“ br. 115/18), s danom 1. travnja 2019. godine, inspekcijski poslovi u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda prelaze u djelokrug Državnog inspektorata.

Vezano za podnošenje prijava u području zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda potrošači se i dalje mogu obratiti tržišnoj inspekciji na kontakte dostupne na poveznici
https://www.mingo.hr/page/kategorija/kontakti.


Sektor tržišne inspekcije obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača; javnih usluga koje se obračunavaju i naplaćuju potrošačima; inspekcijske poslove koji se odnose na provjeru tehničkih i sigurnosnih zahtjeva proizvoda stavljenih na tržište, postupak provjere ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, isprave koje moraju imati proizvodi na tržištu, označavanje, obilježavanje i prezentiranje proizvoda.

U Sektoru tržišne inspekcije ustrojene su: Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača i Služba sigurnosti proizvoda u sjedištu, te za potrebe obavljanja inspekcijskih nadzora u prvom stupnju koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda ustrojene su Područne jedinice – Službe inspekcijskog nadzora u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu.

Prijava DIRH-u može se podnijeti:

– putem elektroničke pošte: prijave@dirh.hr
na propisanom obrascu PRIJAVA POTROŠAČA TRŽIŠNOJ INPEKCIJI

– putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (CISZP) –
https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp

– putem pošte na adresu:
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Šubićeva 29,
10 000 Zagreb

– osobno u Pisarnici Državnog inspektorata.

https://dirh.gov.hr/kontakt-podnosenje-prijava/77

Tržišni inspektor će na temelju uočenih nepravilnosti izdati trgovcu:

 • Rješenje o zabrani obavljanja nepoštene poslovne prakse u smislu čl. 32-38. ZZP-a;
 • Rješenje o privremenoj zabrani prodaje proizvoda i pružanje usluga do otklanjanja nalazom utvrđenih nepravilnosti, odnosno
 • Rješenje o otklanjanju utvrđene nepravilnosti u određenom roku,

te ga kazniti odgovarajućom novčanom kaznom (ZZP, Čl. 136-140.)

×Close search
Search