skip to Main Content

OSNOVNI POJMOVI

POTROŠAČ je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

TRGOVAC je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca

PROIZVOD je svaka roba ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze

ISPRAVE KOJE PRATE PROIZVOD su isprave koje je proizvođač priredio radi lakše i sigurnije uporabe proizvoda, a to su: jamstvo, tehnička uputa, uputa za sklapanje, uputa za uporabu, popis ovlaštenih servisa, upozorenje o mogućoj opasnosti pri uporabi, izjava o sukladnosti proizvoda i dr. One moraju biti napisane jasno, vidljivo i čitljivo na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, a trgovac ih mora prigodom prodaje proizvoda potrošaču predati, ili ako je riječ o proizvodima u rasutom stanju predočiti.

OBAVIJEST O PROIZVODU je isprava koja prati proizvod i dostupna je potrošaču, sadrži bitne podatke koji su, ovisno o kontekstu i okolnostima slučaja, potrebni prosječnom potrošaču kako bi mogao donijeti odluku o kupnji. Navedeni podaci moraju biti jasni, vidljivi i čitljivi te napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom ili znakovima i piktogramima lako razumljivim potrošaču, što ne isključuje mogućnost istodobne uporabe i drugih jezika.

OBVEZE TRGOVCA/PRODAVATELJA I OBVEZE KUPCA

Obveze trgovca

Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/14; 110/15; 14/19) i propisima obveznog prava (Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05; 41/08; 78/15; 29/18)).

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari te je u skladu s tim odredbama trgovac dužan prema izboru potrošača: ukloniti nedostatak na proizvodu, predati drugi proizvod bez nedostatka, sniziti cijenu ili vratiti plaćeni iznos za proizvod, te ispuniti i druge obveze propisane tim odredbama.
Ova se odredba na odgovarajući način primjenjuje i na odgovornost trgovca za obavljenu uslugu.
Nedostatak na proizvodu, odnosno obavljenoj usluzi, kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka, a troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Ako trgovac ili proizvođač da jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane odredbama Zakona o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari kao i obveze preuzete jamstvom.

Obveze prodavatelja

Prodavatelj je dužan predati stvar kupcu u vrijeme i na mjestu predviđenom ugovorom.
Prodavatelj je ispunio obvezu predaje kupcu, u pravilu, kad mu stvar uruči ili preda ispravu kojom se stvar može preuzeti.
Ako nije što drugo ugovoreno ili ne proizlazi iz naravi posla, prodavatelj je dužan predati stvar kupcu u ispravnom stanju, zajedno s njezinim pripadcima.
Ako nije što drugo ugovoreno ili uobičajeno, prodavatelj nije dužan predati stvar ako mu kupac ne isplati cijenu istodobno ili nije spreman to istodobno učiniti, ali kupac nije dužan isplatiti cijenu prije nego što je imao mogućnost pregledati stvar. (ZOO, Članak 397.)

Uvjeti prodaje proizvoda i pružanja usluga

Trgovac mora svoje prodajne uvjete jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti u prodajnom prostoru.
Posebne uvjete koje trgovac daje za pojedine proizvode mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti na prodajnim mjestima tih proizvoda.

Za usluge popravaka i održavanja proizvoda čija je vrijednost veća od 500,00 kuna trgovac mora ispostaviti potrošaču ponudu i radni nalog s opisom radova te upotrijebljenog materijala i dijelova za popravak. Radni nalog potpisuje trgovac i potrošač, a jedan primjerak radnog naloga mora se predati potrošaču. Ako se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima i ugradnjom dodatnih dijelova (proširenje radnog naloga), trgovac mora za to dobiti prethodni pisani pristanak potrošača, osobno ili putem sredstava daljinske komunikacije, ako se proširenjem radnog naloga cijena povisuje za više od 10 posto.

Podnošenje prigovora

Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz gornjeg stavka. Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Obveze kupca

Kupac je dužan platiti cijenu u vrijeme i na mjestu određenom u ugovoru.
Ako stvar prodana na kredit daje plodove ili kakve druge koristi, kupac duguje kamate otkad mu je stvar predana, bez obzira na to je li dospjela obveza na isplatu cijene.
U slučaju uzastopnih isporuka kupac je dužan isplatiti cijenu za svaku isporuku u času njezina preuzimanja, osim ako je što drugo ugovoreno ili proizlazi iz okolnosti posla.

Plaćanje predujmom

Kamate na predujam: Ako trgovac zahtijeva ili izričito uvjetuje kupnju proizvoda ili pružanje usluge djelomičnim ili ukupnim jednokratnim ili obročnim predujmom i isporuči proizvod ili obavi uslugu nakon primitka predujma, dužan je potrošaču prigodom isporuke proizvoda ili pružene usluge obračunati i isplatiti kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od dana primljenog predujma do dana isporuke proizvoda, ako je rok isporuke proizvoda ili usluge dulji od jednog mjeseca. Ova odredba primjenjuje se i u slučaju kad trgovac ne može isporučiti ugovoreni proizvod ili obaviti uslugu.

CIJENA I ISTICANJE CIJENA

CIJENA je vrijednosni izraz neke robe ili usluge, odnosno novčani iznos koji potrošač mora dati kako bi kupio neku robu ili uslugu.

MALOPRODAJNA CIJENA je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost

Tržišna cijena formira se na slobodnom tržištu na temelju ponude i potražnje.

Administrativna cijena je cijena koja je određena neovisno o odnosima na tržištu.

Cijena za jedinicu mjere je konačna cijena u kunama, za jedan kilogram, jednu litru, jedan metar, jedan četvorni metar ili jedan kubni metar proizvoda ili neka druga jedinica količine koja se općenito ili uobičajeno koristi kod prodaje proizvoda na pojedinom području Republike Hrvatske, a koja uključuje porez na dodanu vrijednost.

Isticanje cijena proizvoda i pružanja usluga

Trgovac mora jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos utvrđene maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluge koje pruža.

Na proizvodu ili na prodajnom mjestu, osim cijena iz gornjeg stavka, ne smiju se istaknuti druge cijene, osim u slučaju sniženja, odnosno rasprodaje.

Cijenu za jedinicu mjere nije potrebno istaknuti ako je istovjetna s maloprodajnom cijenom proizvoda.

Kod proizvoda u slobodnom (rasutom) stanju ističe se samo cijena za jedinicu mjere na prodajnome mjestu proizvoda. (ZZP, Članak 9.)

RAČUN I ISPOSTAVLJANJE RAČUNA

RAČUN je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnomu prometu. (Zakon o PDV-u, Članak 15.)

Ispostavljanje računa

Trgovac mora za prodani proizvod, odnosno obavljenu uslugu potrošaču izdati račun koji mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Trgovac mora potrošaču omogućiti provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na kupljene proizvode, odnosno pružene usluge.

Trgovac se mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje.
Izdavanje računa nije dopušteno naplaćivati. (ZZP, Članak 9.)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (N.N. br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05) propisuje kako slijedi:

Porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Ako se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na računu treba navesti da porez na dodanu vrijednost nije zaračunan.

Iznimno od odredbi ovog stavka računi se ne moraju ispostavljati ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica te pri prodaji na tržnicama i otvorenim prostorima.

Računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje ove podatke:

 1. broj i nadnevak izdavanja,
 2. ime (naziv), adresu i porezni broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, te naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga
 3. obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice i sl.)
 4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 5. zbrojni iznos naknade i poreza. (Zakon o PDV-u, Članak 15., Stavak 6.).

Porezni obveznici koji isporuku dobara ili obavljene usluge naplaćuju u gotovini obvezni su promet iskazivati preko naplatnih uređaja ili na drugi odgovarajući naćin, a na svakom prodajnom mjestu oni moraju vidno istaknuti obavijest o obvezi izdavanja i uzimanja računa. (Zakon o PDV-u, Članak 15., Stavak 6.).

Kupci su obvezni uzeti račun, isječak vrpce ili potvrdnicu iz naplatnog uredaja i imati ih pri izlasku iz radnje ili drugog poslovnog prostora te ih pokazati na zahtjev ovlaštene osobe. (Zakon o PDV-u, Članak 15., Stavak 10.).

Kupcu odnosno korisniku usluga izreći će se kazna za prekršaj na licu mjesta u iznosu 200,00 kuna ako osobi ovlaštenoj za nadzor odbije pokazati račun, isječak vrpce ili potvrdnicu iz naplatnog uređaja koju mu je izdao prodavatelj (Zakon o PDV-u, Članak 30.).

POSEBNI OBLICI PRODAJE

Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji. Ona obuhvaća: akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

 • Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. Takvi proizvodi moraju biti jasno, vidljivo i čitljivo označeni riječima »akcija« ili »akcijska prodaja«.
 • Rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju:
  – prestanka poslovanja trgovca;
  – prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama;
  – prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca;
  – kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo;
  – obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.
 • Sezonskim sniženjem smatra se prodaja proizvoda po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, i to najviše tri puta godišnje. Sezonsko sniženje započinje u razdoblju između 27. prosinca i 10. siječnja, 1. i 15. travnja, odnosno 10. i 25. kolovoza i može trajati najdulje 60 dana. Ako se sezonsko sniženje iskazuje u postotnom rasponu, najveći postotak na početku sezonskog sniženja mora se odnositi na najmanje jednu petinu količine svih proizvoda koji se prodaju na sezonskom sniženju.
 • Prodaja proizvoda s greškom: ako trgovac prodaje proizvod koji ima grešku, mora takav proizvod fizički odvojiti od ostalih proizvoda i jasno, vidljivo i čitljivo obilježiti na proizvodu ili na prodajnom mjestuda je riječ o prodaji proizvoda s greškom te upoznati potrošača u čemu se sastoji greška na proizvodu.
 • Prodaja proizvoda kojima istječe rok uporabe: proizvod koji je na sniženju, odnosno rasprodaji jer mu istječe rok uporabe mora dodatno imati jasno, vidljivo i čitljivo istaknut krajnji rok uporabe.
×Close search
Search