skip to Main Content

POŠTOVANI  POTROŠAČI  ELEKTRIČNE  ENERGIJE,

vaša opskrba električnom energijom obavlja se prema Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, a primjenjuju se od 1. travnja 2006. godine ( NN 14 / 2006 ). Kroz pitanja i odgovore pokušat ćemo Vam pojasniti odredbe novih Općih uvjeta te Vaša prava i obveze.

Što je obračunsko mjerno mjesto?

je mjesto na kojem se nalaze mjerila električne energije (brojilo, uklopni sat) na temelju koje se obavlja mjerenje parametara električne energije (potrošnje) radi obračuna.

Što je obračunsko razdoblje?

je vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno utrošene električne energije i snage

Kada se očitava brojilo i izdaje račun (obračun)?

Vaše brojilo Elektra očitava svakih 6 mjeseci, čl. 89 st. 1. Za potrošenu električnu energiju u tom razdoblju izdaje Vam se račun. Uz račun ćete dobiti i šest uplatnica s iznosima mjesečnih novčanih obveza za razdoblje do slijedećeg očitanja i obračuna.

Što ako želimo sami očitavati električnu energiju, koji je postupak?

Potrošač u kućanstvu može:
– redovito mjesečno sam dostavljati očitanje brojila Elektri, na temelju kojih je Elektra dužna utvrditi iznos mjesečne obveze (rate) za plaćanje električne energije, što se uređuje posebnim ugovorom o samoočitanju između kupca i opskrbljivača.
– unutar obračunskog razdoblja zahtijevati izradu izvanrednog ili kontrolnog obračuna. Čl. 89

Usluga izrade izvanrednog ili kontrolnog obračuna obavlja se o trošku kupca (potrošača). Čl. 89 st. 4
Usluga o samoočitanju naplaćuje se 10 kn mjesečno.

Što ako niste primili račun (obračun) i uplatnice u naznačenom roku?

Javite se u Vašu Elektri i izdat će Vam se kopija računa i uplatnica. Ukoliko se javite u naznačenom mjesecu, ova usluga je besplatna.

Brojilo ili uklopni sat je u kvaru. Što učiniti?

Ukoliko ste uočili bilo kakvu neispravnost na brojilu ili Vam uklopni sat netočno prebacuje tarife, o tome ste obavezni obavijestiti Elektru. Elektra je obveza je utvrditi i otkloniti kvar te ispraviti račun.

Što ako nismo uočili kvar uklopnog sata (MTK uređaja), a dobili smo razliku za platiti?

Kad se utvrdi da je registriranje električne energije bilo nepravilno, izvršiti će se procjena neregistrirane električne energije, koja će se izvršiti prema prethodnom obračunskom razdoblju ili istom razdoblju prethodne godine kada je registriranje potrošnje bilo pravilno, a ako to nije moguće tada prema sljedećem obračunskom razdoblju kada registracija bude ispravna i to za razdoblje kada je utvrđena neispravnost, a najduže u zakonskom roku zastare. Čl. 98

Što je to nepovlasna potrošnja i kako se ona utvrđuje?

Nepovlasna potrošnja je tzv. neovlašteno korištenje električne energije. Pod neovlaštenim korištenjem električne energije razumijevaju se slučajevi kada:
–    kupac troši električnu energiju bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili kada je oprema neispravna za rad;
–    se fizička ili pravna osoba samovoljno priključi na mrežu;
–    kupac daje netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje;
–    kupac troši električnu energiju preko mjerila ili ostale opreme s kojih je skinuta ili oštećena plomba.

 

 VAŽNI  SAVJETI!

Ako ste u kući, stanu imali neke elektro radove, te vam je električar otpajao razvodnu ploču, a pritom oštetio ili skinuo plombu sa mjernih uređaja odmah nazovite Elektru, koja će tada bez posljedica izvršiti pregled i plombiranje. Ako ste kupili nekretninu ili ulazite u najam u poslovni prostor dobro provjerite da li je mjerna oprema ispravna, odnosno da li su plombe ne mjernim uređajima bez oštećenja.

Kupili ste ili prodali nekretninu – stan, kuću, vikendicu, lokal – što Vi trebate učiniti?

Kod promjene vlasništva (kupoprodaje nekretnine) prodavatelj nekretnine dužan je u roku od 30 dana, od dana promjene vlasništva, podnijeti opskrbljivaču – Elektri zahtjev za raskid ugovora i priložiti ovjeren kupoprodajni ugovor. Čl. 37. Prodavatelj mora omogućiti očitanje brojila i platiti sve novčane obveze temeljem očitanja brojila tj. izvršiti obračun potrošnje elktrične energije i korištenja mreže radi razgraničenja ugovornih odnosa.

Novi vlasnik građevine dužan je, u istom roku (30 dana od promjene vlasništva), podnijeti zahtjev za sklapanje novog ugovora i priložiti ovjereni kupoprodajni ugovor. Novi vlasnik potpisom ugovora postaje kupac električne energije.

Savjetujemo!

Javite se zajedno s prodavateljem svom opskrbljivaču – Elektri. Predočite kupoprodajni ugovor i očitanje Vašeg novog brojila. Vaš opskrbljivač će s prodavateljem nekretnine raskinuti ugovor, a sa Vama kao novim kupcem sklopiti novi ugovor. Ovo je najbrži način prebacivanja potrošnje sa starog na novog kupca.


Naslijedili ste nekretninu s priključkom električne energije. Što trebate učiniti?

Dužni ste se javiti svojoj Elektri u roku od 90 dana od dana smrti osobe od koje ste dobili nasljedstvo. Sa sobom obavezno ponesite rješenje o nasljeđivanju te očitajte brojilo električne energije na naslijeđenoj nekretnini. Čl. 39, st. 1, 2


Nasljedili ste kuću (stan) čiji je vlasnik umro, a ostavinska rasprava nije završena. Što učiniti?

Javite se u svoju Elektru i ponesite sa sobom smrtni list i isprave koje dokazuju da živite u toj kući (osobna iskaznica). Temeljem tih isprava i Vaše izjave sklopit ćete ugovor na određeno vrijeme do rješavanja ostavinske rasprave i računi će dolaziti na Vaše ime.

VAŽNO! Sve novčane obveze od vlasnika koji je umro moraju biti podmirene, kako bi se mogla nastaviti opskrba električnom energijom čl. 39, st. 3, 4


Iznajmili ste stan i želite da računi glase na „xxx”. Što trebate učiniti?

Dođite na Elektru sa očitanim stanjem brojila. Temeljem očitanja dobit ćete račun za Vaš dio potrošnje. Sa Vašim „podstanarom” sklopit će te Ugovor o prijenosu ugovora o opskrbi i korištenju mreže i dati ovjerenu izjavu o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza. Ugovor će Vam bez naknade sačiniti Elektra

Koje su posljedice neplaćanja računa u propisanom roku?

Ukoliko u roku ne platite račun za potrošenu električnu energiju, Elektra će Vam poslati opomenu.
Operator – Elektra ima pravo obustaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu zbog neplaćene dospjele novčane obveze (rate), ako potrošač ni nakon isteka roka iz opomene nije platio dospjelu novčanu obvezu. Čl. 94, 95.


Kada se obračunavaju zatezne kamate kamate i kako se one iskazuju?

Po isteku obračunskog razdoblja (kućanstva 6 mjeseci), Elektra temeljem očitanog brojila izrađuje konačni obračun za utrošenu el. energiju tog razdoblja i ispostavlja račun obračunskog razdoblja, a novčanu obvezu iz tog računa potrošač je dužan platiti u roku od 10 dana od dana izdavanja račun čl. 90.
Potrošaču koji ne plati novčanu obvezu obračunskog razdoblja u roku dospijeća, Elektra će obraćunati zakonsku zateznu kamatu i iskazati je u sljedećem računu. Čl. 94 st.1


Što se događa kada je potrošač isključen duže vrijeme, a želi ponovo postati potrošač?

Istekom roka od 90 dana, od dana isključenja, s kupcem se raskida ugovor u opskrbnom djelu, a dug se naplaćuje sudskim putem. Ako se u roku od 3 godine ne sklopi novi ugovor o opskrbi, gubi se status kupca i priključak se može demontirati. Čl. 41, 43

VAŽNO!
Bez obzira što je potrošač bio isključen iz mreže morao je plaćati stalnu mjesečnu naknadu do 3 godine!

VAŽNO!
Nakon demontaže priključka za ponovno dobivanje priključka električne energije potrebno je ishoditi novu prethodnu elektroenergetsku suglasnost, sklopiti ugovor o priključenju i platiti naknadu za snagu, ishoditi elektroenergetsku suglasnost te sklopiti ugovor o opskrbi i korištenju mreže.


Koja su prava potrošača vezano uz žalbene procese?

Potrošač ima pravo pisanim putem osporiti račun za obračunsko razdoblje za potrošenu el. energiju najkasnije u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a neosporeni dio dužan je platiti u roku.

Potrošač ima pravo pisanim putem žaliti se na bilo koji račun, opomenu, nepovlasnu potrošnju itd.
Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom operatora – Elektre, može se žaliti povjerenstvu za potrošače koje dijeluje kao posebno tijelo kod operatora –  Elektre!

Sadržaj preuzet od:

POTROŠAČ – Savjetovalište za električnu energiju

×Close search
Search