skip to Main Content

HRVATSKI SABOR

Hrvatski sabor odlučuje o politici zaštite potrošača donošenjem NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA te drugih zakona i propisa, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.
Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017 do 2020. godine (N.N. br. 20/18)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada RH definira i sprovodi politiku zaštite potrošača putem svojih ministarstava, a osobito Ministarstva gospodarstva,  poduzetništva i obrta (MINGPO), koje koordinira radom svih nositelja zaštite potrošača putem djelovanja svojeg Sektora za robe, usluge i zaštitu potrošača, u okviru Uprave za trgovinu i unutarnje tržište. Vlada RH predlaže Saboru RH Nacionalni program zaštite potrošača te ga izvješćuje o njegovu provođenju.

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Vijeće osniva Vlada Republike Hrvatske te imenuje članove i zamjenike članova na vrijeme od 4 godine. Vijeće čine predstavnici državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, HGK-a, HOK-a, HUP-a, Trgovačkog suda u Zagrebu, udruga za zaštitu potrošača i neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača. Vijeće je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće sudjeluje u izradi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača i izvješća o ostvarivanju Nacionalnog programa zazaštitu potrošača, potiče izmjene i dopune postojećih te donošenje novih propisa iz područja zaštite potrošača, sudjeluje u kreiranju politike zaštite potrošača i izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o slučajevima kršenja dobrih poslovnih običaja. Rad Vijeća je javan. Vijeće donosi poslovnik o svom radu uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu.

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području poduzimati mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području zaštite potrošača, a posebno:

 1. informirati i provoditi izobrazbu potrošača
 2.  organizirati savjetovanje potrošača
 3. inicirati i podupirati projekte udruga koji unapređuju i promiču prava potrošača
 4. sudjelovati u provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na lokalnoj razini
 5. obavljati i druge poslove u skladu s posebnim propisima. (ZZP, članak 126.)

Ona su također, u smislu Članka 25. stavka 2. ZZP-a dužna osnovati savjetodavna tijela u koja će biti uključeni predstavnici udruga potrošača, a odluke će donositi nakon mišnjenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

U tom smislu u Gradu Kutini osnovan je Savjet potrošača javnih usluga Grada Kutine, kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika.

UDRUGE SAVEZI I SAVJETOVALIŠTA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Udruge za zaštitu potrošača osnivaju potrošači radi promicanja i zaštite svojih prava i interesa. Na udruge za zaštitu potrošača odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o udrugama. Udruge za zaštitu potrošača su neovisne u svom djelovanju od interesa trgovaca te ne smiju stjecati sredstva od trgovaca. Udruge za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj mogu se udruživati u saveze radi provođenja politike zaštite potrošača, uzajamne potpore i ostvarivanja zajedničkih interesa na nacionalnoj i međunarodnoj razini. (ZZP, Članak 127-129.)

Udruge za zaštitu potrošača

Udruge za zaštitu potrošača osnivaju potrošači radi promicanja i zaštite svojih prava i interesa.

Udruge za zaštitu potrošača mogu na području zaštite potrošača obavljati osobito sljedeće poslove:

 1. pružati preventivnu zaštitu putem informiranja i savjetovanja potrošača o njihovim pravima i obvezama;
 2. provoditi, putem akreditiranih laboratorija, usporedne testove proizvoda i rezultate objavljivati u medijima;
 3. provoditi preko akreditiranih laboratorija u zemlji, a po potrebi i u inozemstvu, naknadna ispitivanja proizvoda stavljenih na tržište;
 4. pružati pomoć oštećenom potrošaču u nastupu prema trgovcu;
 5. davati primjedbe i prijedloge pri donošenju propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača;
 6. obavljati i druge poslove iz područja zaštite potrošača.

Poslove na području zaštite potrošača određene Nacionalnim programom zaštite potrošača, osobito savjetovanje, informiranje i izobrazbu potrošača obavljaju udruge potrošača ili druge fizičke ili pravne osobe na temelju javnog natječaja.

Savezi udruga za zaštitu potrošača

Udruge za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj mogu se udruživati u saveze radi provođenja politike zaštite potrošača, uzajamne potpore i ostvarivanja zajedničkih interesa na nacionalnoj i međunarodnoj razini UZP Kutina članica je Saveza ROZP – Razvojne agencije za zaštitu potrošača (https://www.rozp.hr/).

Savjetovališta za zaštitu potrošača

Za organiziranu pomoć potrošačima, udruge za zaštitu potrošača mogu osnovati savjetovališta za zaštitu potrošača, koja se sufinanciraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske

Osnovna zadaća savjetovališta je:

 • primanje pisanih, usmenih, telefonskih, telefaksiranih i e-mail upita građana iz pojedinog područja zaštite potrošača  te odgovaranje na ista
 • prikupljanje podataka, vođenje evidencije o broju i vrsti upita
 • izvještavanje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i nadležnih inspekcijskih tijela.

U Republici Hrvatskoj djelovala su 4 regionalna savjetovališta sa sjedištima u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli.

Danas aktivnosti savjetovanja potrošača provode udruge za zaštitu potrošača putem projekta “Savjetovanje potrošača” koji se financira iz državnog proračuna, kao i proračuna jedinica lokalne samouprave.

Savjetovanje potrošača namijenjeno je potrošačima – fizičkim osobama koji sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njihovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. Savjetovanje potrošača ne podrazumijeva zastupanje potrošača u postupcima pred redovnim sudovima. Upite potrošača putem jedinstvenog telefonskog broja 072/414-414 zaprimaju udruge za zaštitu potrošača i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svakog radnog dana od 10 do 14 sati.

Pozivom na jedinstveni pristupni broj 072/414-414 omogućava se pružanje besplatnog savjeta potrošačima na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem. Upite je moguće podnijeti i putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača (CISZP),koji je namijenjen pružanju odgovora i savjeta, te podnošenju zahtjeva za inspekcijskim nadzorom vezano isključivo uz prava potrošača.

Savjet možete dobiti i osobnim dolaskom u neku od sljedećih udruga koje provode projekt savjetovanja potrošača:

 1. “MREŽNICA” – udruga za zaštitu potrošača grada Duga Resa (Područje III: Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Sisačko moslavačka i Karlovačka županija)


   

  Park dr. Franje Tuđmana 2, Duga Resa
  Tel.: 047/400 680
  savjeti@mreznica.info
  www.savjetovaliste.mreznica.info

 2. “POTROŠAČKI FORUM” Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana (Područje IV: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija)


   

  Hrvatske Republike 19b, 31 000 Osijek
  Tel.: 031/200 246
  Fax: 031/200 757
  potrosacos@gmail.com
  www.potrosac-os.hr

 3. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ISTRE (Područje V: Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija)


   

  Keršovanijeva 27, 52 000 Pula
  Tel.: 052/222 512
  Fax: 052/222 520
  istarskipotrosac@gmail.com
  www.istarskipotrosac.hr

 4. Udruga za zaštitu prava potrošača “SPLITSKI POTROŠAČ” (Područje VI: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija)


   

  Ljudevita Posavskog 14, 21 000 Split
  Tel.: 021/355 057
  Fax: 021/355 057
  splitski.potrosac@gmail.com
  www.splitski-potrosac.hr

 5. Udruga za zaštitu prava potrošača “VARAŽDINSKI POTROŠAČ” (Područje II: Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka i Međimurska županija)


   

  Graberje 33, 42 000 Varaždin
  Tel.: 042/211 110
  potrosac.varazdin@email.t-com.hr
  http://potrosac-varazdin.com/index.php?content=home

 6. “POTROŠAČ” Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske (Područje I: Grad Zagreb i Zagrebačka županija)


   

  Ljudevita Posavskog 48, 10 000 Zagreb
  Tel./fax: 01/48 35 888; 01/48 35 889
  potrosac@zg.t-com.hr:
  potrosac@potrosac.hr
  www.potrosac.hr

STRUKOVNE KOMORE I SAVEZI

Hrvatska gospodarska komora (HGK)

Hrvatska gospodarska komora je samostalna stručno-poslovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu. (Članak 1., Zakona o HGK, N.N. br. 66/91, 73/91). Članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske. (Članak 2., Zakona o HGK).

https://www.hgk.hr
e-mail: hgk@hgk.hr

Sud časti pri HGK

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori djeluje Sud časti. Sud časti pri HGK je sud ustanovljen u skladu sa Zakonom, Statutom Hrvatske gospodarske komore i Pravilnikom o sudu časti pri HGK (N.N. br. 66/06, 114/06, 129/07, 8/08). Sud odlučuje o povredama pravila morala (dobrih poslovnih običaja) u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa roba i usluga na području Komore, o neizvršavanju obveza članica Komore, kao i zbog povrede Statuta i drugih općih akata Komore, bilo da to članice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećima.
Sud odlučuje povodom prijava potrošača o povredama iz prethodnog stavka koje članice Komore učine u odnosu prema potrošačima (potrošački sporovi). Sud ne obavlja poslove pravne pomoći.

https://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk
e-mail: sudcasti@hgk.hr

Centar za mirenje pri HGK

Centar za mirenje je institucija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori koja pruža usluge organizacije mirnog rješavanja trgovačkih sporova. Centar je osnovan u srpnju 2002. stupanjem na snagu Pravilnika o mirenju (N.N. br. 81/2002), a djeluje sukladno odredbama Zakona o mirenju (N.N. br. 18/2011).

https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje
e-mail: mirenje@hgk.hr

Hrvatska obrtnička komora (HOK)

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika, koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva.

Članovi Hrvatske obrtničke komore su obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske. Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obavezno. Područne obrtničke komore udružuju se u Hrvatsku obrtničku komoru.

Zadaci Hrvatske obrtničke komore su: promicanje obrta i obrtništva, zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja zakona u području obrtništva, osnutak povjerenstava za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita, djelovanje obrtnika, osnutak arbitražnog vijeća, vođenje knjige obrtnika, vođenje evidencije ugovora o nauku, pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnutka i poslovanja obrta, obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom Hrvatske obrtničke komore

https://www.hok.hr
e-mail: hok@hok.hr

Sud časti HOK-a

Pri Hrvatskoj obrtničkoj komori osnovan je i djeluje Sud časti HOK-a. Sud časti HOK-a je tijelo Komore koje je u obavljanju svoje funkcije neovisno i sudi na temelju Ustava, međunarodnih ugovora, općih načela obveznog prava, zakona, Statuta Komore, Pravilnika Suda časti HOK-a i drugih akata Komore.

Zadnjim izmjenama Zakona o zaštiti potrošača (N.N. br. 79/07), odredbom čl. 130, Sud časti HOK-a dobio je u nadležnost rješavanje potrošačkih sporova uz određenje da u vijećima Suda (uz predstavnike pravnika i obrtnika) budu jednakopravno zastupljeni i predstavnici potrošača. Sud časti HOK-a djeluje na području cijele Hrvatske putem područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

Pravilnikom Suda časti Hrvatske obrtničke komore (N.N. br. 11/07, 81/08 i 145/10) uređuje se organizacija, sastav, način imenovanja predsjednika, njegovih zamjenika, sudaca i tajnika Suda, nadležnost, povrede o kojima taj Sud odlučuje te postupak i mjere koje on može izreći.

https://www.hok.hr/sud_casti

Centar za mirenje HOK-a

Odlukom Skupštine Hrvatske obrtničke komore od 30.06.2004. godine, a temeljem Zakona o mirenju (N.N. br. 163/03) , pri Hrvatskoj obrtničkoj komori osnovan je Centar za mirenje, koji članovima Komore, s jedne strane, i drugim domaćim i stranim, fizičkim i pravnim osobama, s druge strane pruža usluge posredovanja odnosno mirnog rješavanja sporova.
Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. br. 79/07) u čl. 130 Centar za mirenje pri KOH-u predviđen je kao jedna od institucija pred kojom potrošači i trgovci mogu riješiti svoje sporove, koristeći besplatne usluge mirenja koje se dodatno sufinanciraju iz sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Ove usluge rješavanja sporova na brži, jeftiniji i često kvalitetniji način, s ciljem sklapanja nagodbe među strankama u sporu, uz naglašenu povjerljivost cijelog postupka i uz očuvanje poslovnih odnosa stranaka, pružaju educirani izmiritelji (medijatori) sa Liste Centra za mirenje, odnosno po izboru stranaka.
Rad Centra , njegova tijela , odnosi prema strankama te nagrade izmiriteljima uređeni su Pravilnikom o mirenju kojeg je donio Upravni odbor HOK-a (N.N. br. 51/05, 74/05 i 53/08).

https://www.hok.hr/centar_za_mirenje

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

Hrvatska udruga poslodavaca je osnovana 1993. godine kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova.
Članom HUP-a može postati svaki poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te strani poslodavac koji u našoj
zemlji ima podružnicu podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost u skladu s važećim propisima.
Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temelje se na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje njezinih članova.
Udruga povezuje interese svojih članova na višoj razini, kroz granske udruge i regionalne urede koji štite i promiču strukovne i regionalne interese (udruga više razine).
HUP danas predstavlja snažan i neovisan glas poslodavaca i poduzetnika s ukupno više od 5.000 članova koji zapošljavaju 400.000 radnika. Osnivanjem regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku i Splitu realizirana je snažnamreža poduzetnika koja pokriva sve naše županije.

https://www.hup.hr/  

Centar za mirenje pri HUP-u

Osnovan je s ciljem omogućavanja članicama HUP-a da ‘dugotrajne sudske postupke i rizike neizvjesnosti suđenja, osobito u području radnog i trgovačkog prava’ zamijene alternativnim načinom rješavanja sporova postupkom tzv. mirenja, ‘koje je puno jeftiniji, brži i efikasniji način rješavanja sporova, dobro poznat u praksi zapadnoeuropskih zemalja.’

https://www.hup.hr/o-centru-za-mirenje-hup-a.aspx

Centar za mirenje u bankarstvu, pri Centru za mirenje HUP-a

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Hrvatska udruga banaka (HUB) osnovale su Centar za mirenje u bankarstvu pri Centru za mirenje HUP-a. Centar je s radom započeo 1. siječnja 2011. i prvi je specijalizirani Centar za mirenje, ne samo u HUP-u, nego i u Hrvatskoj.
Centar je namijenjen rješavanju sporova iz područja bankovnih i financijskih usluga, kao i svim sporovima financijskih i kreditnih institucija. Osnovan je na inicijativu samih banaka koje svojim klijentima, i građanima i poslovnim subjektima, žele ponuditi novi oblik suradnje.
Mirenje je moguće provesti diljem Hrvatske, u HUP-ovim regionalnim centrima (Osijek, Rijeka, Split), ali postoji mogućnost za provedbu postupka gdje god se pokaže interes za mirenjem ili se procijeni da je ono potrebno.

https://www.hup.hr/centar-za-mirenje-u-bankarstvu.aspx

DRŽAVNI INSPEKTORAT

Nadzor nad provođenjem Zakona o zaštiti potrošača obavljaju nadležni inspektori ministarstava i Državnog inspektorata, u skladu s ovlastima utvrđenim zakonom. (ZZP, Članak 142.)

Državni inspektorat je utemeljen kao središnje tijelo državne uprave sa zadaćom obavljanja inspekcijskih nadzora, koji se odnose na nadzor provedbe propisa u određenim upravnim područjima. Tako Državni inspektorat u okviru svojih ovlasti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom propisa kojima se reguliraju odnosi između radnika i poslodavaca, sigurnost i zaštita zdravlja radnika, te opća pitanja u području djelatnosti trgovine, ugostiteljskoj djelatnosti, pružanju usluga u turizmu obračunu, naplati i uplati boravišne pristojbe, rudarstvu, elektroenergetici, opremi pod tlakom i drugim područjima kada je to uređeno posebnim Zakonima.

Radom Državnog inspektorata upravlja glavni inspektor imenovan od Vlade Republike Hrvatske kojoj je za svoj rad izravno odgovoran.

Radi učinkovitog i neposrednog obavljanje poslova inspekcijskog nadzora na cjelokupnom teritoriju Republike
Hrvatske. Zakonom o Državnom inspektoratu osnovano je područnih jedinica, sa sjedištima u Zagrebu, Rijeci, Splitu,
Varaždinu i Osijeku, unutar kojih djeluje 39 ispostava.

U područnim jedinicama i ispostavama inspekcijski nadzor iz djelokruga rada Državnog inspektorata obavljaju u
prvom stupnju inspektori rada, gospodarski inspektori, elektroenergetski inspektori, rudarski inspektori i
inspektori posuda pod tlakom.

http://www.inspektorat.hr/

AGENCIJE I REGULATORNA TIJELA

Kako bi osigurala uvjete ravnopravnog tržišnog natjecanja svim poduzetnicima na tržištu, osigurala ravnomjeran razvoj svih svojih krajeva i podržavala stabilnost funkcioniranja gospodarskog sustava te zaštitila gospodarske i socijalne interese svojih građana, država preuzima ulogu regulatora pojedinih područja gospodarskih djelatnosti, osnivanjem odgovarajućih regulacijskih tijela, kao što su:

Potrošači se mogu žaliti pojedinom regulatoru tek nakon dovršenog postupka kod samog operatora, na temelju pisanog zahtjeva za rješavanje spora i pripadajuće dokumentacije.


Postupak žalbe REGULATORU:

 1. korakpisani prigovornadležnoj službisvog operatora s jasno opisanim razlogom prigovora
  (rok odgovora: 15 dana)
 2. korak: reklamacija povjerenstvu za reklamacije svog operatora, u slučaju da niste zadovoljni rješenjem vašeg prigovora u prvostupanjskom postupku. (rok odgovora: 30 dana)
 3. korak:pisani zahtjev za rješavanje spora regulatoru, nadležnoj službi/odjelu zapotrošače/korisnike, u slučaju za vas neprihvatljivog rješenja povjerenstva operatora. (rok žalbe: 30 dana od zaprimanja odgovora povjerenstva)Obavezno priložiti preslike odgovarajuće dokumentacije, poput računa, ispisa potrošenih usluga, prigovora operatoru i njegovih odgovora na te prigovore, kao i ostalih relevantnih dokumenata.

OSTALA POVEZANA MINISTARSTVA VLADE RH – dionici u provedbi ZP

×Close search
Search