skip to Main Content

OPĆENITO

Javne usluge jesu usluge koje se organiziraju za javnu dobrobit pod nediskriminirajućim, unaprijed poznatim i ugovorenim uvjetima, koji su javno dostupni (objavljeni u javnim medijima).  Uvjeti isporuke moraju biti nediskriminirajući, što znači da javne usluge moraju biti dostupne svima pod jednakim uvjetima!
Trgovac koji pruža javnu uslugu putem distribucijske mreže mora omogućiti potrošačima priključak na distribucijsku mrežu i uporabu priključka i mreže te pružanje usluga u skladu s posebnim propisima, koncesijskim ugovorima ili općim aktima jedinice lokalne samouprave na čijem području se usluga pruža, pod nediskriminirajućim, unaprijed poznatim i ugovorenim uvjetima. (ZZP, Članak 25.) Prodaja javnih usluga mora se obračunavati primjenom cijena utvrđenih posebnim propisima i prema potrošnji, kada to priroda javne usluge dopušta.
Trgovci ne smiju naplačivati očitanje mjernih uređaja, osim u slučajevima koji su određeni posebnim propisom.Izdavanje opomene radi naplate neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja nije dopušteno naplaćivati.
Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je na računu istaknuti iznos neplaćenih dospjelih novčanih potraživanja za prethodna razdoblja. U vezi s osporenim neplaćenim dospjelim novčanim potraživanjima, trgovcu koji pruža javnu uslugu, nije dopušteno pokretanje postupka prisilne naplate do okončanja sudskog ili izvansudskog postupka. U slučaju osporavanja nekog računa, pružatelj JU ne smije obustaviti isporuku JU potrošaču do okončanja izvansudskog (npr. postupak mirenja) ili sudskog postupka, pod uvjetom da ovaj podmiruje nesporne račune!  U slučaju da je pružatelj usluge obustavio njeno pružanje prije nego što ga je nadležno tijelo ili osoba obavijestila o pokrenutom postupku, dužan je ponovno započeti i nastaviti pružati uslugu do okončanja izvansudskog ili sudskog postupka.
PROMJENA OPERATORA – PRIJELAZ KOD DRUGOG ISPORUČITELJA (npr. el. energije; telekom. usluga i sl.) – treba paziti na postojanje i trajanje ugovorne obveze te ugovorene naknade za raskid ugovora prije isteka ugovorne obveze! Potraživanja za jevne usluge, npr. za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za odžavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga obavljena za potrebe kućanstva, zastarijevaju za godinu dana!

KOJE SU JAVNE USLUGE?

Javnim uslugama u smislu Zakona o zaštiti potrošača (čl. 24.) smatraju se:

 1. distribucija električne energije;
 2. distribucija prirodnog plina;
 3. distribucija toplinske energije;
 4. elektroničke komunikacijske usluge;
 5. javna vodoopskrba i javna odvodnja;
 6. opskrba plinom u javnoj usluzi;
 7. obavljanje dimnjačarskih poslova;
 8. opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi;
 9. poštanske usluge;
 10. prijevoz putnika u javnom prometu;
 11. prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Pojedine komunalne usluge (Zakon o komunalnom gospodarstvu) NISU JAVNE usluge, kao što su:

 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama;
 • usluge javnih tržnica;
 • usluge ukopa i kremiranja pokojnika.

SUSTAV ZAŠTITE POTROŠAČA JAVNIH USLUGA


Tijela javne vlasti i predstavnička tijela
koja donose odluke koje se odnose na javne usluge (JU) moraju osnovati savjetodavno tijelo (Savjet potrošača JU) u čijem sastavu mora biti najmanje 1 predstavnik potrošača. Davanje mišljenja Savjeta je obavezno prilikom promjene uvjeta isporuke, osobito cjenika JU, ali ono nije obvezujuće!

Trgovac koji pruža JU dužan je omogućiti potrošačima podnošenje pisanog prigovora isporučitelju JU i na njega odgovoriti u roku od 15 dana.

U slučaju izostanka odgovora, odnosno nezadovoljstva primljenim odgovorom na pisani prigovor, potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača, koje je trgovac dužan osnovati i  u čijem sastavu također mora biti zastupljen  najmanje 1 predstavnik potrošača iz udruge potrošača, ako takva djeluje na dotičnom području, a koje je dužno odgovoriti potrošaču u roku od 30 dana.

Tek kada je potrošač iscrpio mogućnosti podnošenja pisanog prigovora trgovcu koji isporučuje JU, odnosno reklamacije povjerenstvu za reklamacije potrošača JU, može se obratiti Regulatoru za pojedine JU (npr. HERA, HAKOM, HANFA, HNB i sl.), ili Tržišnoj inspekciji (pri MINGPO), vezano za daljnje ostvarenje svojih potrošačkih prava!

×Close search
Search