Članstvo

Statut Udruge za zaštitu potrošača Kutina članstvo u Udruzi definira na sljedeći način:

III. ČLANSTVO UDRUGE

Članak 16.

Članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban građanin Republike Hrvatske, ako prihvaća Statut i opće akte Udruge.
Članom se postaje potpisivanjem pristupnice, uplatom godišnje članarine i upisom u Upisnik članova.

Članak 17.

Udruga vodi popis članova u vidu Upisnika članova, koji se vodi u elektroničkom obliku.
Upisnik članova sadrži podatke o: osobnom imenu, adresi stanovanja, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i podatke za kontaktiranje (broj telefona, adresa e-pošte idr.).
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 18.

Članstvo u Udruzi može biti :

 • redovno
 • podupiruće
 • počasno

III.I. REDOVNI ČLANOVI

Članak 19.

Redovni član Udruge svaki je član koji pristupi Udruzi na način naveden u Članku 16. ovog Statuta.
Redovni član Udruge, koji nije platio članarinu za prethodnu godinu automatski stječe status podupirućeg člana, do podmirenja članarine.

Članak 20.

Prava i obveze redovnih članova su:

 • da biraju i da budu birani u tijela Udruge;
 • da budu obaviješteni o radu Udruge i njezinih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju;
 • da djelatno sudjeluju u obavljanju djelatnosti Udruge;
 • da potiču, pokreću i sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge;
 • da čuvaju i podižu ugled Udruge;
 • da čuvaju materijalna dobra Udruge;
 • da redovito plaćaju članarinu;
 • da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge;
 • da ostvaruju ostala prava i obveze koji proizlaze iz djelovanja, ciljeva i zadataka Udruge.

III.II. PODUPIRUĆI ČLANOVI

Članak 21.

Podupirući član Udruge svaki je član koji pristupi Udruzi na način naveden u Članku 16. ovog Statuta, ali nije platio članarinu prilikom pristupanja.
Podupirući članovi imaju sva prava i obveze redovnih članova, osim prava da biraju i da budu birani u tijela Udruge te obveze plaćanja članarine.
Plaćanjem godišnje članarine podupirući član stječe status redovnog člana.

III.III. POČASNI ČLANOVI

Članak 22.

Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine Udruge, na prijedlog Upravnog odbora Udruge.
Počasnim članom može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske i stranac, koji svojim djelovanjem izuzetno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge, te koji doprinosi ugledu Udruge.
Počasni članovi imaju sva prava i obveze redovnih članova, osim prava da biraju i da budu birani u tijela Udruge, a oslobođeni su plaćanja članarine.
Počasni članovi upisuju se u Upisnik počasnih članova Udruge, koji se vodi u elektroničkom obliku.

III.IV. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 23.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • pismenom izjavom o dobrovoljnom istupanju iz članstva;
 • isključenjem iz članstva;
 • smrću člana Udruge;
 • prestankom djelovanja Udruge.

III. V. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 24.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti proizašle iz članstva, koje su propisane Statutom, općim aktima Udruge, zakonom i drugim pravnim propisima.
Povredu članskih obveza i odgovornosti člana potvrđuje Upravni odbor, koji može izreći sljedeće stegovne
mjere:

 • opomena
 • javna opomena
 • isključenje iz članstva.

Članak 25.

Stegovna mjera isključenja iz članstva može se izreći zbog teže povrede prava i obveza, postupanja protivno ciljevima i zadacima te rušenja ugleda Udruge.
Član kojemu je izrečena stegovna mjera isključenja iz članstva ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnjeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge dužna je riješiti žalbu na svojem prvom narednom zasjedanju.
Odluka Skupštine o isključenju iz članstva je konačna.