skip to Main Content
Slijedi Drastično Povećanje Cijena Odvoza Otpada!

Prva sjednica Savjeta potrošača javnih usluga (SPJU) Grada Kutine održana je 28. ožujka 2018. god. s jednom točkom dnevnog reda, a to je razmatranje zahtjeva poduzeća Eko Moslavina d.o.o. Kutina za suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO).

Predsjednik UZP Kutina (Zlatko Bosak, dipl.ing.el.) izrazio je zaprepaštenje dvostrukim povećanjem cijena usluge, kakvo se predlaže, a ako se usporedi i količina pružene usluge sada i ubuduće, to povećanje će biti i četiri puta veće po jednom spremniku MKO-a! Uz to su korisnici usluge dodatno obvezni od MKO odvajati BKO, kao i reciklabilni i druge vrste otpada, čime doprinose smanjivanju troškova i povećanju prihoda poslovanja pružatelja usluge, a zauzvrat im se cijene značajno uvećavaju!

Također je problematična i sama struktura cijene javne usluge, kojom se flagrantno krši zakonsko načelo „onečišćivač plaća“ iz članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13; 73/17), budući da krajnja cijena usluge (odvoza otpada) ponajmanje ovisi o samoj količini  isporučene usluge, jer se u najvećem dijelu sastoji od sastavnica koje su stalne (fiksne), bez obzira na količinu predanog otpada!


Čak 3 sastavnice cijene ‘paušalnog’ su karaktera, a to su:

  1. Volumen spremnika kao mjerilo količine otpada koja se naplaćuje, bez obzira na popunjenost spremnika, odnosno zapremninu stvarno predanog otpada;
  2. Visoki udio cijene ‘minimalne javne usluge’, koja je stalna i ne ovisi o količini korištene usluge, i koja u ukupnoj cijeni sudjeluje s nevjerojatnih 80-85%, dok se svega 5-10% odnosi na cijenu pražnjenja, odvoza i obrade MKO, koja po 1 pražnjenju spremnika od 80 litara iznosi 4,00 kn (+ PDV od 13%);
  3. Stavka ‘razvoj sustava’, koja ovisi samo o veličini spremnika (9,00 kn/80 l), ali ne i o broju odvoza MKO, niti o činjenici predaje li korisnik BKO pružatelju usluge ili ga sam zbrinjava na vlastitom komposištu!

Sve u svemu, sustav naplate odvoza komunalnog otpada kakav se predlaže nije u duhu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i ne ispunjava u potpunosti njegovu svrhu, budući da ignorira zakonsko načelo ‘onečišćivač plaća’ te nije poticajan za korisnike, jer ih ne motivira i ne nagrađuje za odvajanje korisnog oporabljivog otpada na kućnom pragu i vlastito kompostiranje BKO! Ovakav sustav je manjkav i ne osigurava propisanu kvalitetu usluge, jer ne predviđa prikupljanje na obračunskom mjestu svih vrsta odvojenog otpada, a nije ni socijalno osjetljiv, jer predviđa daljnje sužavanje kruga korisnika umanjene cijene usluge i to u neprihvatljivo niskom udjelu od svega 25%! 

 

Očito je da će potrošači kroz drastično povećanu cijenu javne usluge morati nadoknađivati i pretpostavljene povećane troškove poslovanja pružatelja usluge nastale lošim gospodarenjem i štetnim poslovnim odlukama u proteklom razdoblju, čije su posljedice takve da kratkoročno prijete održivosti poslovanja samog poduzeća!

Tijekom rasprave svi članovi Savjeta iznosili su svoje primjedbe na predloženi Cjenik, kako na visinu, tako i na strukturu cijena i način pružanja usluge. Cjenik, kako je predložen, jednoglasno je odbijen i vraćen na doradu, a kako smo čuli odbio ga je i sam Gradonačelnik!

 

Opširnije:

Za sustav naplate prema kojem je cijena usluge u 80-85% iznosa stalna, bez obzira na količinu isporučene usluge (tj. broj pražnjenja/odvoza spremnika, odnosno količinu predanog otpada) nikako se ne može reći da poštuje načelo „onečišćivač plaća“, te je protivan Zakonu (ZOGO)! Zbog toga je neophodno umanjiti stalni dio (cijenu minimalne javne usluge) i povećati promjenjljivi dio (jedinična cijena po 1 odvozu spremnika) u strukturi cijene, a naknadu za razvoj učiniti razmjernom količini predanog otpada!

Pružatelj usluge predviđa preuzimanje na obračunskom mjestu samo odvojenog papira i plastike, dok se zbrinjavanje ostalih kategorija reciklabilnog otpada poput stakla, metala i tekstila prepušta korisniku usluge, suprotno članku 5. st. 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (N.N. 50/17) i članku 10.  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO Grada Kutine (SN. Grada Kutine 1-2018). Predlažemo da se papir i plastika i dalje odvoze najmanje 1 put mjesečno, staklo i metal najmanje svaka 3-4 mjeseca, a tekstili i druge vrste odvojenog otpada do 2 puta godišnje! U suprotnom se ne može govoriti o propisanoj kvaliteti pružene javne usluge, niti o uređenom sustavu održivog gospodarenja komunalnim otpadom, usklađenim sa zakonom!

Cjenik predviđa i ‘povlaštenu cijenu’ za socijalne kategorije korisnika, ali samo za tzv. ‘primatelje stalne socijalne pomoći’ i to uz umanjenje cijene (ali i volumena spremnika!) od svega 25%! Donedavno su pravo na umanjenje cijene imala i jednočlana kućanstva (uz zaduženje manjeg spremnika od 60 l), dok su se staračka kućanstva mogla osloboditi obveze korištenja ove usluge na temelju dobnog i imovinskog cenzusa, kao što je to i dalje slučaj u mnogim drugim JLS-u u okruženju, koje pokazuju znatno veći stupanj socijalne osjetljivosti prema svojim građanima, što iskazuju umanjenjem cijene od 50%, sve do potpunog oslobađanja obveze plaćanja usluge za socijalne kategorije korisnika usluge! Predlažemo da se zadrže kategorije ‘samačkih’ (jednočlanih) kućanstava, kojima treba omogućiti 25%-tno umanjenje cijene zaduživanjem spremnika od 60 l, kao i ‘staračkih’ domaćinstava (najviše 2 člana, starosti iznad 70 god.), kojima treba umanjiti cijenu usluge najmanje 50% ili ukinuti obvezu korištenja ove usluge, dok bi se ‘korisnicima stalne socijalne pomoći’ i nezaposlenima cijena usluge umanjila 50% ili u potpunosti subvencionirala!

Očito je da će potrošači kroz drastično povećanu cijenu javne usluge morati nadoknađivati i povećane troškove poslovanja pružatelja usluge nastale lošim gospodarenjem i štetnim poslovnim odlukama u proteklom razdoblju, čije su posljedice takve da kratkoročno prijete održivosti poslovanja poduzeća!

Podsjetimo je da je bivša uprava u prethodnom 4-godišnjem razdoblju preuzela oko 117 tisuća tona komunalnog otpada od drugih JLS-e, poglavito od grada Rijeke, čime je značajno povećala prihode poduzeća. Istina, zarada po toni otpada iz vanjskog obuhvata nekoliko je puta manja od zarade po toni otpada iz unutarnjeg obuhvata! No, umjesto da se ulagalo u razvoj te smanjivanje postoječih kreditnih zaduženja, ti prihodi su u velikoj mjeri trošeni na plaće povećanog broja djelatnika koji su u međuvremenu zapošljavani! Međutim, daleko najgora posljedica ovakvog načina upravljanja jest činjenica da je postojeća komunalna deponija gotovo zatrpana i da na njoj ima mjesta za odlaganje gradskog otpada najviše naredene 3-4 godine! Znači, u samo 4 godine bivša je uprava smanjila slobodne kapacitete odlagališta više od 4 puta, budući da je u tom razdoblju preuzela 17 puta više otpada izvana, nego što iznosi godišnja količina odloženog otpada iz internog obuhvata! Zboga toga bi pod hitno trebalo krenuti u proširenje odlagališta, za što je potrebno osigurati dodatna sredstva, naravno putem ovako drastičnog povećanja cijena usluge, odnosno na teret svih građana! Ali to nije sve! Prava cijena ovakvih poslovnih odluka osjetiti će se onda kada će se postojeći otpad na deponiji morati obraditi, na način da se iz njega izvuku korisne sirovine, dio kompostira, dio eventualno spali, a na odlagalištu odloži samo manji dio koji ostane nakon spaljivanja! Rokovi su blizu, a do sada se nije puno napravilo po pitanju pronalaženja tehničko-tehnoloških rješenja za sanaciju odlagališta…

Tijekom rasprave svi članovi Savjeta iznosili su svoje primjedbe na predloženi Cjenik, kako na visinu, tako i na strukturu cijena te način pružanja usluge. Cjenik, kako je predložen, jednoglasno je odbijen i vraćen na doradu, dok je pročelnik za UO za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj (Hrvoje Krmelić, dipl. ing. agr.) najavio da će i Gradonačelnik (Zlatko Babić, dipl. ing. kem. teh.) insistirati na manjim cijenama, kao posljedici restrukturiranja poslovanja poduzeća, koje podrazumijeva i smanjivanje sadašnjeg broja zaposlenih za 20-tak %!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

×Close search
Search